Volný čas

Volný čas

Vyberte si svůj oblíbený způsob odpočinku
během pobytu v Havlíčkově Brodě.

Památky Havlíčkova Brodu

Návštěvníka napadne, že Havlíčkův Brod, který má zajímavou historii, řadu památek a příjemnou atmosféru náměstí, jde cestou moderních měst, které kulturu spojují s pohodlím a pohodou fyzickou i duševní. Od roku 2000 je v Havlíčkově Brodě Střed Evropy. Jeho existence byla objevena v pozůstalosti vědce Járy Cimrmana Ladislavem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem. Jednu z jeho modifikací můžete obdivovat v Sázavské ulici v podobě obřího trychtýře. V městě můžete využít nejen nabídky kulturních zařízení a zahloubat se nad některou z expozic. Příjemné chvíle lze strávit i v útulných restauračních zařízeních, čajovně či kavárně. Vítejte v našem městě a přijďte zase!

1. Nová radnice

Původně Stará rychta pochází ze 13. století, úpravy jsou z konce 15. století a novobarokní průčelí z roku 1913. Dům patřil odedávna k domům právovárečným, městský pivovar se při něm připomíná od první poloviny 16. století do roku 1836. V 17. - 18. století nesl dům s hostincem název "U Zlatého jelena", v 18. - 19. Století "kasárna", protože byl sídlem vojenské posádky. Roku 1891 byla budova přestavěna pseudobarokně a proměněna na radnici. Za pozornost stojí v přízemí valeně sklenutá síň s centrálním sloupem zvýrazněná lunetami.

 

 

2. Stará radnice

Původně pozdně gotická stavba, přestavěná po požáru roku 1662. V patře se nachází veliká síň s valenou klenbou zdobenou štukovými rámy z roku 1668. V renesančním štítu s vysokou atikou s cimbuřím je ve výklenku Brodská smrt, kostlivec zvaný "Hnát", který drží kosu s latinským nápisem "Qua hora nescis" - v překladu "Kterou hodinu nevíš". Celá budova, rekonstruovaná před rokem 1974, slouží krajské knihovně a společenským účelům. V původním gotickém sklepení byla zřízena vinárna.

3. Havlíčkův dům

Dům č.p. 19 na Havlíčkově náměstí, původně zvaný Rolandovský, vyniká nárožním arkýřem s věžičkou. Nyní se zde nachází sídlo Muzea Vysočiny a památník Karla Havlíčka Borovského. Průčelí renesančního domu ze 16. století po dvou požárech novogoticky upravil roku 1871 architekt František Schmoranz ze Slatiňan .V roce 1832 tento dům zakoupil kupec Matěj Havlíček, otec Karla Havlíčka. Pod arkýřem je pamětní deska a na průčelí Havlíčkův medailon z roku 1871. Muzejní expozice v bytě Karla Havlíčka je běžně přístupná veřejnosti.

4. Malinův dům

Dům číslo popisné 50, dříve zvaný Křenkovský. Pozdně gotický dům z konce 15. století, vyniká krásnou gotickou hřebínkovou klenbou ve vstupní síni - mázhauzu. Šest polí gotické sklípkové klenby je neseno dvojicí hranolových sloupů s vtesanými tordovanými dříky. Upravován renesančně kolem 16. století. Pozdně barokní průčelí domu pochází z let 1750-1760.

5. Hanusovský dům

Nejstarší dochovaná zpráva o tomto měšťanském domě renesančního založení pochází z roku 1565. V domě jsou dochované původní renesanční klenby, průčelí bylo upravováno v letech 1738 a 1862. V přízemní síni jsou vezděny dvě renesanční náhrobní desky manželek utrakvistického děkana Matěje Romence, přenesené z děkanského kostela. Roku 1862 byl Hanusovský dům koupen městskou obcí a od roku 1910 do roku 1921 zde bylo sídlo městského muzea.

6. Kašna se sochou Tritona

Kamenná kašna se sochou Tritóna, držícího na hlavě velkou kamennou mísu s delfínem, je patrně dílem jihlavského sochaře J. V. Prchala ze sklonku 18. století. Podle pověsti musel kašnu postavit na vlastní náklady místní pekař Koudela z trestu za nedodržování stanovené velikosti a kvality pečiva. Na místě tzv. Koudelovy kašny stávala ještě na začátku 18. století kašna pozdně gotických tvarů.

7. Morový sloup

Uprostřed náměstí stojí barokní morový sloup, zvaný také mariánský, se sochou Panny Marie na vrcholu a se sochami patronů sv. Floriana a Jana Nepomuckého na podstavci. Ve výklenku podstavce je soška svaté Rozálie. Mariánský sloup byl postaven v období let 1702 - 1717 neznámým autorem.

8. Stamicův dům

Rohový dům na Havlíčkově náměstí s číslem popisným 160, původně zvaný Rejnovský. Držitelem tohoto renesančního domu pocházejícího z konce 16. století byl na počátku 18. století městský varhaník Antonín Ignác Stamic, otec vynikajícího hudebníka Jana Václava Antonína Stamice, který se zde v Německém Brodě narodil v roce 1717 a později se proslavil jako houslista, kapelník a skladatel, zakladatel tzv. mannheimské instrumentální školy.

 

9. Dům u Zlatého lva

Dům číslo popisné 176. Renesanční budova ze 16. století byla zbarokizována v polovině století osmnáctého. Býval v něm nejstarší známý brodský hostinec, který je připomínán již v roce 1559. Pravděpodobně v pokojích tohoto hostince zemřel v r. 1634 Jan Rudolf Trčka z Lípy, poslední z tohoto proslulého rodu. Při opravě domu v roce 1972 byly nalezeny opěrné pilíře bývalého podloubí, z nichž středověký byl ponechán a zůstal nezazděn.

10. Galerie výtvarného umění

Měšťánský dům na Havlíčkově náměstí č.p. 18, zvaný Chmelvodovský a později Stará lékárna, pochází z 1. poloviny 15. století. Dům byl několikrát radikálně přestavěn především v 17. a 18. století. Při poslední rekonstrukci provedené Galerií výtvarného umění byly objeveny četné gotické a renesanční architektonické prvky včetně fragmentů gotického sedlového portálu a lomeného oblouku v 2. nadzemním podlaží. Z archeologických nálezů vynikají pozdně gotické prořezávané kachle velmi vzácně se vyskytující v měšťanském prostředí v českých zemích.

11. Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie tvoří dominantu města v severovýchodním rohu náměstí. Původně raně gotická stavba byla několikrát přestavěna.Barokní kopule byla nad ním vztyčena roku 1707. Součástí chrámu je mohutná čtyřboká čtyřpatrová věž s jedním z nejstarších zvonů v Čechách Vilémem, ulitým pravděpodobně kolem roku 1335. Další dva zvony nesou jména Václav a Barbora.Výraznou zajímavostí jsou kostelní staročeské hodiny se čtyřiadvacetihodinovým ciferníkem. Veřejnosti přístupná je věž kostela, která poskytuje ojedinělou vyhlídku na město a okolí.

12. Památková zóna Havlíčkův Brod

Od roku 1990 je střed města uznán jako chráněná památková zóna. Zahrnuje zejména náměstí, které je vlastně původním rynkem z druhé poloviny 13. století. Předpokládá se, že až po požáru roku 1340 byly dřevěné domy nahrazovány kamennými na gotických protáhlých parcelách. V 16. století proběhly četné renesanční přestavby s barokními štíty. Severní a východní strana náměstí byla opatřena podloubím, které bylo v roce 1850 zrušeno. Domy na náměstí ještě často mají podzemní chodby středověkého původu a sklepy, které bývaly vzájemně propojeny a vedly až do středu náměstí.

13. Městský park "Budoucnost"

Roku 1889 byly okrašlovacím spolkem Budoucnost založeny městské sady - nynější park, který od roku 1919 patří městu. Na rozloze 25 ha najdete zajímavé druhy flóry, k nimž patří zmarličník, kaštanovník nebo lyrovník. Kaskádou devíti rybníků park přechází do areálu příměstských lesů až po obec Knyk. Odpočinek skýtá altán s vyhlídkou, dětský hrad a sportovní areál Kotlina. Najdete zde i pomníky Vojtěcha Weidenhoffera, Havlíčkovy matky, bystu Bedřicha Smetany a dominantní sochu Karla Havlíčka Borovského.

14. Socha Karla Havlíčka Borovského

Dominantou městského parku Budoucnost je socha Karla Havlíčka Borovského. Pochází z dílny akademického sochaře Bohumila Kafky z roku 1924. Za druhé světové války byla z města odvezena na příkaz okupační správy, ale podařilo se ji ukrýt. Po válce byla znovu vztyčena v parku Budoucnost u památníku padlých ve 2. světové válce a slavnostně odhalena v r. 1946 za přítomnosti prezidenta Edvarda Beneše. V parku najdeme také bystu matky Karla Havlíčka Borovského, kterou vytvořila sochařka Vlasta Dohnalová - Pešanová. Havlíčkova matka Josefína, rozená Dvořáková, se narodila v roce 1791 a zemřela roku 1884 v Německém Brodě. Je pohřbena na tzv. starém hřbitově u kostela sv. Vojtěcha.

15. Štáflova bašta

Městské opevnění bylo postaveno v období let 1310-1350. Z této hradby se dochovala jen jedna nárožní věž - Štáflova bašta- s úsekem hradby u gymnázia. Z parkánové hradební zdi z konce 15. století zůstaly dochovány hradební pasy s baštami na východní straně městského jádra a v jižní až jihozápadní části města u řeky Sázavy. V roce 1957 byl otevřen v dochované baště památník malíře Otakara Štáfla. Vidět zde můžete některé originální předměty dokumentující jeho život a dílo, ale také Štáflovy plastické obrazy ze života Karla Havlíčka Borovského. Poslední renovace Štáflovy bašty byla věnována 100. výročí Štáflova narození a otevřena v době oslav 250letého trvání gymnázia v Havlíčkově Brodě.

16. Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice tvoří šestiboká centrální stavba z let 1719 - 1720, k níž byla v r. 1731 přistavěna dvě křídla. Podle pověsti prý v děkanské zahradě vyrostl tulipán se třemi květy, které symbolizovaly Nejsvětější Trojici, a to dalo podnět k postavení kostela, který je dodnes okrasou městského parku.Trojboká kaple svatého Kříže byla postavena na místě bývalé studánky u kostela svaté Trojice v roce 1761. Pověst praví, že ve studánce byla zázračná, uzdravující voda. Od kaple vedla tzv. Křížová cesta ke Kalvárii. Dochovala se jedna barokní kaplička zastavení na této cestě.

17. Budova bývalého gymnázia

Založení gymnasia, zvaného "Carolinum"bylo umožněno především mecenášským darem Kateřiny Barbory Kobzinové, vdovy po císařském rychtáři. Po její smrti bylo 4. listopadu 1735 otevřeno a stěhovalo se až do roku 1815, kdy zakotvilo ve zrušeném augustiniánském klášteře, postaveném v letech 1679 - 1733 podle projektu G.B.D. Carravalliho z Chrudimi. Od roku 1908 zde sídlí okresní úřad, od roku 2003 různé státní instituce. Brodské gymnasium navštěvovala řada osobností - Josef Dobrovský, Karel Havlíček Borovský, Bedřich Smetana a jiní.

18. Klášterní kostel sv. Rodiny

Klášterní kostel byl budován v letech 1679 - 1696. Roku 1725 byl při severní straně klášterního kostela přistavěn Boží hrob. Jednolodní stavba s trojboce uzavřeným presbytářem má tři pole valené klenby s lunetami a pasy. V západní části je kruchta s poprsnicí, zdobená freskou ze 40. let 18. století a soudobou kovanou mříží. Kostel včetně barokního mobiliáře mimo jiné se sochami Ignáce Rohrbacha a obrazy Siarda Noseckého byl v letech1969 - 1980 restaurován a je zpřístupněn veřejnosti. Slouží zejména ke koncertům vážné hudby.

19. Štáflova chalupa

Ojedinělá ukázka stavení venkovského typu. Pozdně středověký dům čp. 2015, jehož nejstarší část je datována do 16. století, byl rekonstruován do původní podoby v roce 1999. V roubeném jádru stavby byla objevena starobylá dymná jizba s horním větracím otvorem pro odchod kouře, která dům zařadila do skupiny našich nejstarších dochovaných staveb ještě středověké tradice. V objektu běžně přístupném veřejnosti jsou i další zajímavosti, jako je povalový strop nebo černá kuchyně. Štáflova chalupa dnes slouží jako antikvariát a krůzným krátkodobým výstavám.

20. Husův sbor s farní budovou

Husův sbor byl postaven v letech 1926 -1927, jako duchovní stánek nové církve československé. První bohoslužby její německobrodské obce náboženské se konaly v klášterním kostele od roku 1920. Husův sbor s farní budovou, zdobenou portréty osobností české reformace, se nachází v severním sousedství klášterního kostela.

21. Hřbitovní kostel sv. Vojtěcha

Kostel svatého Vojtěcha existoval možná již před rokem 1250 jako součást osady Brod. Dnes představuje renesanční stavbu pozdně gotických tvarů skloubených s renesančními prvky. Výstavba kostela je datována do 2. poloviny 16. století, koncem století zde byl založen hřbitov, jehož renesanční brána s městským znakem nese letopočet 1617. Ze stejného období pochází také fresky, které byly objeveny na stěnách kostela při rekonstrukci v nedávné době. Nyní je objekt veřejnosti přístupný při kulturních akcích.

22. Hřbitovy města

Hřbitov u kostela sv. Vojtěcha byl založen koncem 16. století. Na renesanční hřbitovní bráně z roku 1617 je vyobrazen městský znak s letopočtem. Zde jsou pohřbeni například učitelé Bedřicha Smetany a Karla Havlíčka Borovského, Havlíčkova studentská láska Fany Weidenhofferová, jeho rodiče i dcera Zdenka. Židovský hřbitov v Ledečské ulici byl založen roku 1890. K pohřbívání v současné době slouží nový hřbitov na okraji města ve směru na Prahu.

23. Kostel sv. Kateřiny

Kostel svaté Kateřiny se poprvé připomíná v roce 1319. Podle zasvěcení se usuzuje, že vznikl ve 13. století jako kostel hornický. Původně gotická stavba, mnohokrát přestavovaná stojí u mostu přes řeku Sázavu. Po přestavbě z 80. let v 19. století získal novorománskou tvář. Interiér kostela je barokní. Kostel původně sloužil pro blízký špitál a Dolní předměstí. V současné době je kostel nepřístupný veřejnosti.

24. Hnátův kámen

V poprsníku kamenného mostu přes řeku Sázavu, který nahradil dřevěný most v letech 1852 - 1855, je na městské straně vezděn takzvaný Hnátův kámen. Podle pověsti dal v roce 1472 brodský hlásný Hnát u Dolní brány zvonem znamení Jihlavským k útoku na město. Zvonění však varovalo brodské měšťany, kteří útok odrazili. Hnát byl shozen ženami do městského příkopu a ukamenován. Kámen prý označuje místo exekuce zrádného hlásného. Kostra Hnáta ve štítě Staré radnice pak představuje "Brodskou smrt".

Rezervace
ubytování on-line

Jméno
Datum
příjezdu
Datum
odjezdu
Telefon
Typ
pokoje
Počet
pokojů
E-mail
Počet
osob
Platba
Jak chcete odpovědět
Firma
Adresa
IČ / DIČ

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Hotel Slunce v Havlíčkově Brodě hodnocení